การถอดแบบหาปริมาณงานเหล็กเสริมฐานราก

สูตรคำนวณฐานรากสี่เหลี่ยม

1. ทรายหยาบ = (W x L x ความหนาทราย ) /ลบ.ม.
2. คอนกรีตหยาย = W x L x ความหนาคอนกรีต ) /ลบ.ม.
3. คอนกรีต = (W x L x D) ลบ.ม.
4. เหล็กเสริมด้านกว้าง = (จำนวนเหล็กกว้าง x (D+W+D) x นน.เหล็ก) /กก.
5. เหล็กเสริมยาว = (จำนวนเหล็กด้านยาว x (D+L+D) x นน.เหล็ก) /กก.
6. ลวดผูกเหล็ก = (ข้อ 4 + ข้อ 5) x นน.ลวดผูกเหล็ก /กก.
*(เหล็กเส้น 1 กิโลกรัม ใช้ลวด 0.018 กิโลกรัม)

7. ไม้แบบ = (W + L)*2*D /ตร.ม
8. ตะปู = ข้อ 7 x 0.25 /กก.
*(ไม้แบบ 1 ตารางเมตร ใช้ตะปู 0.25 กิโลกรัม)

9. ค่าแรงงานดินขุด = (W +(0.5*2))* (L +(0.5 *2))*(D + ข้อ 1 + ข้อ 2 + BUNTING)
*ค่า 0.5 คือค่าเผื่องานดินขุด
*2 คือสองด้าน
BUNTING ความลึกของฐานราก

ฐานรากสี่เหลี่ยม ปริมาณโครงสร้างฐานราก
500+

Licenses

500+

Users

100+

Offices

1500+

Projects

Our CUSTOMERS