• ถอดแบบจาก 2D

    • Revit

    • โหลดราคาวัสดุอัติโนมัติ

    • การสร้างสูตร BOM

Featured Work

ความสามารถของโปรแกรม

img
2D


ถอดปริมาณงานจาก CAD ส่งไปยัง PESITMATE หลัก โดยสามารถถอดเป็น ชิ้น ความยาว พื้นที่ และยังสามารถคำนวณพื้นที่หลังคาโดยมีการใส่ความเอียงของ องศา อ่านต่อ

img
3D BIM


ถอดปริมาณจาก Schedule/Quantities ของ Revit หรือ ArchiCAD ถอดปริมาณงานออกมาได้ทั้ง ความยาว พื้นที่ ปริมาตร ฯลฯ โดยการทำงานจะส่งข้อมูลปริมาณงานไปยัง PESTIMATE อ่านต่อ

img
Multiuser


การใช้งานพร้อมกันหลายผู้ใช้งาน ในการประมาณราคาในโครงการที่มีงานหลายแผนก เช่น สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง งานระบบ งานไฟฟ้า งานภูมิสถาปัตย์ ซึ่งความ เชี่ยวชาญและการทำงานอยู่คนละสถานที่กัน Pestimate มีความ สามารถในการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการเดียวกัน โดยรวบรวม มาตรฐานการประมาณราคา การคิดราคาเดียวกัน ทำให้สามารถแบ่งงานเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ และมีมาตรฐาน อ่านต่อ

img
Enterprise Project

ความสามารถในการจัดโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Enterprise Project) ในการจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีการแบ่งโครงการเป็น โครงการย่อย เพื่อการก่อสร้างแยกตาม Subproject ซึ่งการประมาณ ราคาจะเป็นโครงการย่อยและมารวมกันเป็นโครงการใหญ่ เช่น โครงการสร้างเขื่อน ซึ่งจะมีงานถมดิน งานสร้างถนน งานสร้าง อาคารสำนักงาน งานจัดพื้นที่ภูมิสถาปัตย์ฯลฯ โดยแต่ละ SubProject มีการแยกการประมาณราคาเฉพาะส่วน แต่โครงการรวมจำเป็นต้อง สรุปเป็นงบประมาณโครงการใหญ่ โปรแกรมPestimate ให้ความ สามารถ ในระดับ Enterprise สามารถทำ consolidate จากโครงการ ย่อย (subproject) มาเป็นโครงการเดียวได้ และสามารถเจาะลึกถึงรายละเอียดวัสดุบาง ประเภท เช่น ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ เป็นต้น อ่านต่อ

img
สร้างสูตร BILL Of MATERIALS (BOM)


ระบบวัสดุมวลรวมต่อหน่วย จัดเก็บสูตรมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง สูตรมาตรฐานงานอาคาร และสามารถสร้างสูตรได้เองตามต้องการ ประยุกต์ใช้ได้กับงานทาง และอื่น ๆ ระบบที่ใช้เป็นระบบ Parametric คำนวณจากตัวแปรหลัก ตัวแปรรอง ตัวแปรค่าคงที่ ฯลฯ อ่านต่อ

img
ราคาวัสดุและค่าแรง ค่าขนส่ง


สามารถโหลดราคาวัสดุ จากเว็บไซต์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนได้แต่ละเดือน ระบบค่าแรงเป็นอัตราแรงจากกรมบัญชีกลาง ตามประกาศฉบับปรับปรุงค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558 สามารถเพิ่ม วัสดุ ราคา ค่าแรงเองได้ อ่านต่อ

img
รายงาน/ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ


ออกรายงานสรุป ปร.4 กับ Microsoft Excel ประมาณราคา 4,5,6 อ่านต่อ

img
ความแตกต่าง Stand Alone & Network


Brochure1.5


Pestimatethai . blogspot . com


วิดีโอการใช้โปแกรม


PESTIMATE


ประมาณราคาก่อสร้าง


ContactTel : 084-1182004, 02-913-7121
go2cad.pestimate@gmail.com

ทำไมต้องเลือกใช้ PEstimate