• ถอดแบบจาก 2D

    • Revit

    • โหลดราคาวัสดุอัติโนมัติ

    • การสร้างสูตร BOM

Featured Work

ความสามารถของโปรแกรม

img
2D


ถอดปริมาณงานจาก CAD ส่งไปยัง PESITMATE หลัก โดยสามารถถอดเป็น ชิ้น ความยาว พื้นที่ และยังสามารถคำนวณพื้นที่หลังคาโดยมีการใส่ความเอียงของ องศา อ่านต่อ

img
3D BIM


ถอดปริมาณจาก Schedule/Quantities ของ Revit หรือ ArchiCAD ถอดปริมาณงานออกมาได้ทั้ง ความยาว พื้นที่ ปริมาตร ฯลฯ โดยการทำงานจะส่งข้อมูลปริมาณงานไปยัง PESTIMATE อ่านต่อ

img
สร้างสูตร BILL Of MATERIALS (BOM)


ระบบวัสดุมวลรวมต่อหน่วย จัดเก็บสูตรมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง สูตรมาตรฐานงานอาคาร และสามารถสร้างสูตรได้เองตามต้องการ ประยุกต์ใช้ได้กับงานทาง และอื่น ๆ ระบบที่ใช้เป็นระบบ Parametric คำนวณจากตัวแปรหลัก ตัวแปรรอง ตัวแปรค่าคงที่ ฯลฯ อ่านต่อ

img
ราคาวัสดุและค่าแรง ค่าขนส่ง


สามารถโหลดราคาวัสดุ จากเว็บไซต์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนได้แต่ละเดือน ระบบค่าแรงเป็นอัตราแรงจากกรมบัญชีกลาง ตามประกาศฉบับปรับปรุงค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 สามารถเพิ่ม วัสดุ ราคา ค่าแรงเองได้ อ่านต่อ

img
รายงาน/ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ


ออกรายงานสรุป ปร.4 กับ Microsoft Excel ประมาณราคา 4,5,6 อ่านต่อ

Pestimatethai . blogspot . com


วิดีโอการใช้โปแกรม


PESTIMATE


ประมาณราคาก่อสร้าง


ContactTel : 084-1182004, 02-913-7121
go2cad.pestimate@gmail.com

ทำไมต้องเลือกใช้ PEstimate